info@masoel.be

1. Algemene bepalingen:


Al onze transacties worden beheerst door onderstaande algemene voorwaarden en sluiten de voorwaarden van de koper uit, behoudens uitdrukkelijk voorafgaandelijk schriftelijk akkoord of dwingende wetsbepaling. De verkoper kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Zij worden geacht door de koper gekend en aanvaard te zijn vanaf het ogenblik en ongeacht de wijze van bestelling. De fysieke persoon blijft als opdrachtgever hoofdelijk en solidair aansprakelijk met inbegrip van betaling voor de derden die hij beweert te vertegenwoordigen; de verkoper draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid om de juistheid van de gegevens en hoedanigheden te controleren.

 

2. Aanbod:

Aanbiedingen gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit niet-beschikbaarheid van de bestelde goederen. Indien de verkoper de beschikbaarheid van de goederen niet kan garanderen binnen de 14 dagen, staat het de koper vrij de bestelling schriftelijk te annuleren indien de goederen nog niet zijn verzonden, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige schadevordering in het voordeel van de koper. De afbeelding is louter informatief en niet bindend
 
Voor verkoop op afstand: indien de verkoper de beschikbaarheid van de goederen niet kan garanderen binnen de 14 dagen, staat het de consument vrij de bestelling per eenvoudige kennisgeving te annuleren indien de goederen nog niet zijn verzonden, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige schadevordering in het voordeel van de consument, tenzij daartoe aanleiding bestaat. De consument krijgt in dat geval de door hem betaalde bedragen teruggestort binnen de 14 kalenderdagen, zonder bijkomende vergoeding of onkosten lastens hem aan te rekenen.
dit is en professionele webshop waar heroepingsrecht alleen van toepassing onder verkoop als professionele heroepingsrecht verkoop geen gewone webshop verkoop maar De koper moet op de hoogte zijn van onze professionele materiaalen en goed op de hoogte zijn die wij verkopen anders is dit op eigen risico en kan deze niet zo maar terug geven of wille vervangen
 
3. Bestelprocedure via website:

Gezien dergelijke bestellingen op de website van de verkoper voorzien zijn van vereisten van registratie, verplichte vermelding van een aantal gegevens en validatie met elektronische bevestiging van bestelling en aanvaarding van de medegedeelde verkoopsvoorwaarden, zal de bestelling definitief zijn vanaf de bevestiging van de gegevens op de website door de besteller, ook indien een geschreven handtekening ontbreekt. De verkoper kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de vermelding van de gevraagde gegevens of de gevolgen daarvan.

4. Bestelprocedure per  brief  / mail:


De koper bevestigt dat hij op het ogenblik van de bestelling kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Elke afwijking van de algemene voorwaarden zal enkel kunnen blijken uit een schriftelijk akkoord vanwege de verkoper. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zal elke afwijking van de algemene voorwaarden als een eenmalige afwijking worden beschouwd, zonder dat die effect kan hebben op daaropvolgende transacties.

5. Prijzen:


De opgegeven prijzen zijn bindend en inclusief BTW. De prijs op datum van de bestelling zal worden toegepast bij facturatie.
De geldende prijzen kunnen op elk ogenblik worden aangepast en zullen onmiddellijk van toepassing zijn op nieuwe bestellingen en leveringen. Vervoerskosten zijn niet in de prijs inbegrepen en kunnen ten allen tijde worden gewijzigd. In dat geval wordt de klant ervan op de hoogte gebracht.
6. Betalingsvoorwaarden:
 

 

 

 

  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de betalingsvoorwaarden vermeld in de factuur van toepassing op alle overeenkomsten krachtens welke Masoël ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten.
  • Facturen van Masoël zullen maandelijks worden verzonden en dienen op aangeduide vervaldag te worden voldaan rekening van Masoël met IBAN: BE54068935087097

 

 

 

  • Eventuele afwijkingen worden enkel VOORAF en SCHRIFTELIJK overeengekomen .

 

 

 

  • Bij niet naleving van de betalingsvoorwaarden komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever.

 

 

 

  • Op alle niet betaalde facturen zal er van rechtswege een nalatigheidinterest van 1 procent per maand verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum.

 

 

 

  • Indien de factuur niet volledig betaald wordt binnen de acht dagen na verzending van een schriftelijke aangetekende aanmaning vanwege Masoël , zal de opdrachtgever gehouden zijn tot een schadevergoeding die conventioneel en forfaitair vastgesteld wordt op 10% van het factuurbedrag. De opdrachtgever is niet bevoegd op de factuurprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Masoël in mindering te brengen.

 

 

 

  • Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit of naar aanleiding van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Masoël worden beheerst door Belgisch recht en zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Masoël in het arrondissement Gent, afdeling Dendermonde, tenzij Masoël er de voorkeur aan geeft de beslechting van het geschil door de 1/2 volgens de wet bevoegde rechter te laten plaatsvinden.

De verkoper behoudt zich het recht voor facturen  elektronisch op te maken en te versturen, naargelang zijn keuze. Webbestellingen dienen steeds te worden betaald vooraleer tot levering wordt overgegaan.

7. Betaalwijzen:


Betaling van bestellingen via website zullen bij voorkeur gebeuren op de gebruikelijke wijze ((bankkaart – overschrijving ) vooraleer de goederen worden verstuurd.
8. Uitvoering van bestellingen, levering en leveringstermijn:
 

De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst te wijzigen in geval van fouten in de bestelbon, of debetstanden van de koper. Eventueel opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. De verkoper stelt alles in het werk om een vlotte leveringstermijn te garanderen. Vertragingen geven echter geen aanleiding tot zijn aansprakelijkheid, schadeloosstelling, of automatische ontbinding van de overeenkomst. De verkoper zal zich inspannen om een leveringstermijn van 14 dagen te respecteren tenzij andersluidend vermeld op de bestelbon door de verkoper of in afzonderlijke overeenkomst.
De koper is verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen in de bestelling (identiteit, leveringsadres en dergelijke); alle kosten die hieruit voortvloeien zullen in rekening worden gebracht opzichtens de koper.
Bij levering van goederen heeft de klant 24u de tijd om de hoeveelheid van de goederen te controleren, en eventuele tekorten te melden. Daarna worden geen klachten betreffende hoeveelheidstekorten meer aanvaard.
Goederen worden niet teruggenomen als er geen fout in de productomschrijving staat.
 
Artikel op bestelling – Geen teruggave mogelijk !  word niet terug  genomen
Wanneer speciale/specifieke niet voorradige goederen (of goederen die standaard niet in ons assortiment zitten) worden besteld of aangekocht kunnen wij die niet terugnemen.

 

9. Herroepingsrecht:
 

 

In voorkomend geval, verklaart de Klant die consument is in de zin van art. I.1, 2° WER zich akkoord dat hij zijn herroepingsrecht zoals voorzien in artikel VI, 67 WER en volgende verliest nadat de Overeenkomst is uitgevoerd, waarbij de consument uitdrukkelijk en voorafgaand verzoekt om met de uitvoering met de huidige Overeenkomst te starten. Doet de Klant die consument is geen afstand van zijn herroepingsrecht, dan heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen de Overeenkomst die wordt gesloten op afstand te herroepen zonder dat hiervoor een motivering vereist is. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst tussen Partijen op afstand werd afgesloten. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door het schriftelijk (per brief of per e-mail) en ondubbelzinnig ter kennis stellen aan de Dienstverlener van de beslissing de Overeenkomst te herroepen. Het risico en de bewijslast voor de correcte en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. In geval van een correcte en tijdig uitgevoerde herroeping zal de Dienstverlener, alle reeds door hem gemaakte kosten tot datum van herroeping door de Klant en ten laste van de Klant aan de Klant aanrekenen en dit binnen een termijn van 14 dagen nadat de Dienstverlener in kennis werd gesteld van de herroeping.

10. Klachten:


Om geldig te zijn dient elke klacht te worden geformuleerd binnen de acht dagen na de leveringsdatum. Klachten met betrekking tot foutieve facturatie dienen ingediend binnen tien dagen na factuurdatum. Facturen vergezellen de zending of worden onmiddellijk doorgestuurd per elektronisch communicatiemiddel. Alle klachten dienen per aangetekend schrijven binnen voornoemde termijn te worden verzonden aan de verkoper op straf van verval.

11. Schade en verlies:

De goederen worden vakkundig verpakt en gecontroleerd voor afreis naar de koper, doch steeds getransporteerd op risico van de koper. Dit geldt voor alle goederen, dus ook lampen, flessen en glazen. Het risico van verlies van de goederen na verzending wordt gedragen door de koper vanaf het ogenblik dat de zending de magazijnen van de verkoper verlaat.

Alle speciaal bestelde artikelen voor professionele doeleinden bv onderdelen (niet stockartikelen) kunnen niet worden geannuleerd. of terug genomen worden
In het geval van consumentenkoop echter, draagt de verkoper het risico van de verzending tot op het moment dat de consument de goederen in ontvangst neemt.

12. Aansprakelijkheid:


De juistheid van productomschrijvingen, verkoopsmodaliteiten en fotos op websites, eventuele links en in catalogi wordt ten allen tijde nagestreefd. Doch is de verkoper niet aansprakelijk voor druk- of publicatiefouten. Hij verbindt er zich toe gepubliceerde fouten zo snel mogelijk te corrigeren. De koper put uit materiele vergissingen geen rechten, noch schadevergoeding.

Wat betreft webbestellingen of on line-betalingen kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of tekortkomingen ten gevolge van internet-pannes, het gebruik of misbruik van internet of elektronische betaalmiddelen. Elke betaling zal slechts rechtsgeldig zijn vanaf het ogenblik dat de tegoeden effectief beschikbaar zijn op de rekening van de verkoper.Door de verkoper ontvangen betalingen en gegevens – in gelijk welke rechtsgeldige vorm – zijn dienstig als bewijs van aangegane verbintenissen. Vertragingen in levering zijn niet ten laste van de verkoper .De nietigheid van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de overige of alle algemene voorwaarden tot gevolg.Elke koper verbindt zich ertoe het elektrisch materiaal enkel te doen installeren door een vakman met gedegen professionele kennis die werkt volgens de regels van de kunst. De koper is zelf aansprakelijk voor de mismeestering van zijn gekochte producten, of schade daaruit geleden.

13. Bevoegdheid:


Eventuele geschillen worden beheerst door het Belgische recht en beslecht door de bevoegde rechtbanken in het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

14. Privacy:


Persoonsgegevens die de koper verstrekt, worden bewaard in een geautomatiseerd databestand. Zij zijn dienstig voor de commerciele relatie tussen koper en verkoper, voor het klantenbeheer, voor marktonderzoek, voor direct marketing en mailing. Voorgaande opsomming is niet limitatief. De verkoper conformeert zich aan de wetgeving in zake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.